OFERTA

Inne usługi

       Inne usługi wynikające z przepisów BHP

  1. Sporządzanie i przedstawianie pracodawcy, co najmniej raz w roku, okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy.
  2. Opracowywanie i opiniowanie szczegółowych instrukcji dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy na poszczególnych stanowiskach pracy.
  3. Prowadzenie wymaganych przepisami rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby, a także przechowywanie wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy.
  4. Doradztwo w zakresie stosowania przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.
  5. Doradztwo w zakresie organizacji i metod pracy na stanowiskach pracy, na których występują czynniki niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe, oraz doboru najwłaściwszych środków ochrony zbiorowej i indywidualnej.
  6. Pomoc w zakresie organizowania badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia lub warunków uciążliwych, występujących w środowisku pracy oraz sposobów ochrony pracowników przed tymi czynnikami lub warunkami.
  7. Pomoc przy organizowaniu okresowych badań lekarskich pracowników.
  8. Sporządzanie instrukcji bhp.

 

 

Zapraszamy serdecznie do współpracy